Vad är lagfart?

Lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Varje gång en fastighet byter ägare ska det registreras i fastighetsregistret hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om förvärvet skett genom köp, gåva eller arv. I en lagfart lagras alla uppgifter om en fastighets ägarförhållanden, såsom vem ägaren till fastigheten är, köpeskilling och hur förvärvet gått … Read more

Vad är byggrätt?

Byggrätt är den maximala bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt detaljplanen. Byggrätten styr alltså en fastighetsägares rätt att bygga på en tomt. Vanligtvis anges byggrätten i byggnadsarea, alltså arean som byggnaden upptar på marken inklusive utskjutande delar. Förutom själva storleken på bebyggelsen styr byggrätten exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, högsta våningsantal och byggnadshöjd. … Read more

Vad är stämpelskatt?

Det finns två olika typer av stämpelskatt som du behöver ta hänsyn till. Den ena ska betalas för att få lagfart för fastigheten. Den andra stämpelskatten betalas när du tar ut en inteckning i en fastighet. Stämpelskattens storlek styrs av köpeskillingen, eller i vissa fall taxeringsvärdet, samt om köparen är privatperson eller juridisk person. Varför … Read more

Värdeår – Vad är det för något?

Värdeår är en värdefaktor som påverkar storleken på ett taxeringsvärde. Värdeåret skall spegla en byggnads sannolika återstående livslängd. Värdeåret kan förändras med hänsyn till större om- och tillbyggnader samt tidpunkten för dessa. Värdeåret är en viktig faktor när fastighetens taxeringsvärde ska fastställas och ju senare värdeår som fastställs för en byggnad, ju högre taxeringsvärde fastställs. … Read more

K10 – Vad är det för blankett?

Ida Gabre Brånby & Ida Westgren - AXI Property Tax

Vanliga fel i K10 Många upplever att regelverket för fåmansbolag är krångligt, vilket det också är. I vissa situationer bör du vara extra uppmärksam när du ska deklarera: ÄgarförändringarSåväl små som stora ägarförändringar kan ha betydelse för beskattningen och hur man fyller i blankett K10. Om du t.ex. äger mindre än 4% aktualiseras den s.k. … Read more

Vad är ett fåmansbolag?

Ida Westgren - AXI Property Tax

Det finns speciella regler för företag med endast några få ägare, så kallade fåmansbolag (även kallade fåmansföretag). Det finns två sätt att bedöma om ett aktiebolag räknas som ett fåmansbolag. Det ena utgår från antalet ägare i företaget (huvudregeln) medan den andra är oberoende av antalet delägare (specialregeln). Huvudregeln Enligt huvudregeln är definitionen av ett … Read more

Axi Property Tax