Lantmäteriet utreder stämpelskatt vid fastighetsbildning eller klyvning

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning eller klyvning på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte. Enligt nu gällande regelverk utgår stämpelskatt när fast egendom förvärvas genom byte eller köp av en fastighet, medan överlåtelser … Read more

Presumtionen ska fortsatt vara att biståndsbedömt boende utgör vård

Kammarrätten i Stockholm har i mål 5253-19 prövat om en byggnad med servicebostäder ska anses utgöra vårdbyggnad. Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att byggnaderna utgjorde vårdbyggnader men Skatteverket överklagade domen. Gällande praxis styrker att byggnader som inrymmer denna typ av serviceboenden ska anses utgöra vårdbyggnader men Skatteverket överklagade domen eftersom de anser att gällande praxis bör … Read more

Axi Property Tax