KamR: Skatteverkets uppfattning om marknadsmässig hyra är felaktig

Kammarrätten i Stockholm går emot Skatteverkets uppfattning om vad som kan anses utgöra en marknadsmässig hyra. Bakgrunden i målet är att Skatteverket inte fastställde taxeringsvärdet för en hotellfastighet utifrån uppgifter om den faktiska hyran eftersom de ansåg att denna inte var marknadsmässig. Att hyran framförhandlats mellan två av varandra oberoende parter och på marknadsmässiga villkor ändrade inte Skatteverkets synsätt.

En sänkt fastighetsskatt hjälper hyresgästerna!

En första åtgärd för att hjälpa hyresgäster med likviditetsproblem kan vara att säkerställa att fastighetsskatten inte är felaktigt för hög. En sänkning av taxeringsvärdet kan generera både återbetalningar av tidigare erlagd fastighetsskatt och sänkning av hyresgästernas nuvarande och framtida fastighetsskatt. När hyresgäster har likviditetsbrist och problem med att betala hyran kan en första enkel åtgärd … Read more

HFD prövar stomtillägg

Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen. Frågan om hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen har berört, och berör, ett stort antal fastighetsägare som bygger om sina fastigheter. Skatteverket har historiskt hanterat frågan på många olika sätt med mycket skilda resultat och skattekostnader.

Vad är fastighetsskatt?

Fastighetsskatt är en statlig skatt som ska betalas av ägare till skattepliktiga fastigheter. Det är fastighetens taxeringsvärde som utgör underlag för skatten. Taxeringsvärdet fastställs genom en fastighetstaxering och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Vem ska betala fastighetsskatt? Det är fastighetens ägare som är skyldig att betala fastighetsskatt. Om det finns flera ägare betalar … Read more

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplanen innehåller en plankarta som talar om vad som får och inte får göras inom området. Plankartan anger exempelvis vilken typ av byggnad och verksamhet som får byggas och hur den ska se ut. En detaljplan … Read more

Vad är lagfart?

Lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Varje gång en fastighet byter ägare ska det registreras i fastighetsregistret hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om förvärvet skett genom köp, gåva eller arv. I en lagfart lagras alla uppgifter om en fastighets ägarförhållanden, såsom vem ägaren till fastigheten är, köpeskilling och hur förvärvet gått … Read more

Axi Property Tax