Vad är byggrätt?

Byggrätt är den maximala bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt detaljplanen. Byggrätten styr alltså en fastighetsägares rätt att bygga på en tomt. Vanligtvis anges byggrätten i byggnadsarea, alltså arean som byggnaden upptar på marken inklusive utskjutande delar. Förutom själva storleken på bebyggelsen styr byggrätten exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, högsta våningsantal och byggnadshöjd. … Read more

Vad är stämpelskatt?

Det finns två olika typer av stämpelskatt som du behöver ta hänsyn till. Den ena ska betalas för att få lagfart för fastigheten. Den andra stämpelskatten betalas när du tar ut en inteckning i en fastighet. Stämpelskattens storlek styrs av köpeskillingen, eller i vissa fall taxeringsvärdet, samt om köparen är privatperson eller juridisk person. Varför … Read more

Axi Property Tax