Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplanen innehåller en plankarta som talar om vad som får och inte får göras inom området. Plankartan anger exempelvis vilken typ av byggnad och verksamhet som får byggas och hur den ska se ut. En detaljplan gäller för alla, det vill säga mot såväl privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter.

Hur kommer en detaljplan till?

Det är kommunen som ansvarar för att ta fram detaljplaner. Kommunen bestämmer även när ett planarbete ska påbörjas och inte. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Detaljplanen kan tas fram på flera olika sätt och vilket sätt kommunen väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är.

Överklaga detaljplan

Det finns två olika typer av överklaganden av detaljplan. Den första formen av överklagande sker till mark- och miljödomstolen. För att någon ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut måste beslutet angå den klagande och ha gått denne emot. Det krävs alltså att det är någon berörd som överklagar beslutet. Den klagande måste även, innan granskningstiden löpt ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tagit hänsyn till i detaljplanen.

Den andra överklagandeformen kallas laglighetsprövning. Om kommunfullmäktige har beslutat att uppdra byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner kan ett sådant beslut överklagas. Detaljplanen kan då komma att upphävas om det visar sig att beslutet strider mot lag eller författning. Alla som är medlemmar i kommunen får överklaga beslut genom laglighetsprövning. Som kommunmedlem räknas även en person som äger en fastighet i kommunen.

Bygglov inom detaljplan

Vid ansökan om bygglov prövas om den tänkta åtgärden överensstämmer med bestämmelserna i detaljplanen för området. Prövningen sker även mot vissa andra bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL. Om en bygglovsansökan avviker från det som sägs i detaljplanen är möjligheten till bygglov begränsad. Din ansökan kan emellertid beviljas under förutsättningen att avvikelsen är liten och att den överensstämmer med planens syfte. De grannar som berörs ges då möjlighet att inkomma med synpunkter.

Genomförandetid

Alla detaljplaner har en genomförandetid som styr inom vilken tid detaljplanen ska genomföras. För att kunna bli beviljad bygglov behöver genomförandetiden för detaljplanen ha börjat löpa. Genomförandetiden framgår av detaljplanen och kan variera mellan 5 och 15 år.

Bygglov utanför detaljplan

Reglerna för bygglov skiljer sig åt beroende på om du vill bygga inom eller utanför en detaljplan. Om du vill bygga inom ett område som saknar detaljplan krävs en mer omfattande utredning innan du kan få bygglov. Prövningen sker då mot bakgrund av kommunens översiktsplan. Om området du vill bygga på ligger inom samlad bebyggelse gäller i princip samma regler för bygglov som för ett område med detaljplan. Med samlad bebyggelse avses en grupp om minst 10-20 stycken byggnader på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av en gemensam väg, park eller liknande. Möjligheten att bygga utan bygglov är större för byggnader utanför samlad bebyggelse.

Områdesbestämmelser

Det kan i vissa områden där detaljplan saknas finnas områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga. Områdesbestämmelser används exempelvis för sommarstugeområden. Bestämmelserna antas för att garantera att den mer övergripande översiktsplanens syften efterlevs och kan reglera frågor såsom byggnadernas utformning eller användas för att maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus.

Anmälningsplikt

Tänk på att åtgärden kan vara anmälningspliktig beroende på vad och var du tänkt bygga. Detta gäller även för byggnader som inte är bygglovspliktiga. Kolla alltid upp vad som gäller i just ditt fall!

Axi Property Tax