Vad är fastighetsskatt?

Fastighetsskatt är en statlig skatt som ska betalas av ägare till skattepliktiga fastigheter. Det är fastighetens taxeringsvärde som utgör underlag för skatten. Taxeringsvärdet fastställs genom en fastighetstaxering och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde.

Vem ska betala fastighetsskatt?


Det är fastighetens ägare som är skyldig att betala fastighetsskatt. Om det finns flera ägare betalar var och en sin andel av skatten. Viktigt att känna till är att den som är registrerad som ägare till fastigheten den 1 januari ska betala skatten för hela det kalenderåret. Om fastigheten överlåts under det året är det ändå den som ägde fastigheten vid årets ingång som är skyldig att betala fastighetsskatten för hela året.

Utomlands bosatta


Du som är bosatt i utlandet och äger en fastighet i Sverige är skyldig att redovisa underlag för statlig fastighetsskatt här, trots att du inte är skattskyldig i Sverige för inkomst. Som fastighetsägare är du med andra ord skyldig att lämna inkomstdeklaration även i Sverige.

Fastighetsavgift


Ägare av bostadsfastigheter, såsom exempelvis villor, radhus och fritidshus, ska istället betala kommunal fastighetsavgift. Om du äger en bostadsrätt behöver du inte betala någon fastighetsavgift eller fastighetskatt annat än indirekt via årsavgiften. Detta eftersom det i sådant fall är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten.

När ska fastighetsskatt betalas?


Fastighetsskatten finns ifylld i din årliga inkomstdeklaration från Skatteverket. Det innebär att du inte behöver betala fastighetsskatten separat, utan den ingår som en del av ditt slutliga skattebesked.

Hur beräknas fastighetsskatt?

Storleken på fastighetsskatten beräknas med utgångspunkt i fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet fastställs genom en fastighetstaxering och ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde, två år före taxeringsåret. Fastighetstaxering genomförs med jämna mellanrum, vilket innebär att din fastighet kan få ett höjt taxeringsvärde under tiden du äger den.


Skattesatsen varierar för de olika fastighetstyperna. För exempelvis industrifastigheter är skattesatsen 0,5 procent. Du kan läsa vilken skattesats som gäller för respektive fastighetstyp här nedan.

Småhus

Fastighetsskatten för småhus som håller på att byggas för första gången och som ännu inte är färdigställda är 1 procent av taxeringsvärdet. I övrigt gäller kommunal fastighetsavgift för småhus.

Småhus, obebyggd tomt

Fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet.

Ägarlägenhet

Fastighetsskatten för ägarlägenheter som håller på att byggas för första gången och som ännu inte är färdigställda är 1 procent av taxeringsvärdet. I övrigt gäller kommunal fastighetsavgift för ägarlägenheter.

Ägarlägenhet, obebyggd tomt

Fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet.

Hyreshus, lokal

Fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet.

Hyreshus, obebyggd tomt

Fastighetsskatten är 0,4 procent av taxeringsvärdet.

Industrilokal

Fastighetsskatten är 0,5 procent av taxeringsvärdet.
Elproduktionsenhet (ej vind- eller vattenkraftverk)
Fastighetsskatten är 0,5 procent.

Vindkraftverk

Fastighetsskatten är 0,2 procent av taxeringsvärdet, förutsatt att ett visst takbelopp inte överskrids. Överskrids takbeloppet 200 000 euro för en period om tre beskattningsår ska skattesatsen 0,5 procent användas.

Vattenkraftverk

Fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet för inkomståret 2019. En sänkning av skatten till 0,5 procent är beslutad för inkomståret 2020.

Specialbyggnader

I byggnader vilka det bedrivs samhällsnyttig verksamhet till övervägande del, mer än 50 %, åsätts inga taxeringsvärden och någon fastighetsskatt debiteras inte.

Nyproducerade eller helt ombyggda bostadslägenheter

För helt nyproducerade bostadslägenheter eller bostadslägenheter som i princip byggts om och som kan jämföras med nyproducerade lägenheter, gäller en 15-årig skattelättnad. Först år 16, efter färdigställande, skall fastighetsavgift erläggas.

Axi Property Tax