Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH GDPR

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. Främsta grunden är att möjliggöra en klientrelation. AXI är ansvarig för att det personuppgifter som ni lämnar till oss hanteras enligt gällande regelverk. Den rättsliga grunden för de personuppgifter som vi samlar in om våra klienter är främst att kunna uppfylla vår avtalsrelation.

Vi är enligt lag skyldiga att behandla personuppgifter bl.a. för att dokumentera avtalen med dig, sköta vår bokföring och finansiella rapportering, uppfylla kraven enligt penningtvättslagen, hantera risker i verksamheten och i vissa fall lämna ut uppgifter till myndigheter. Den klientinformation vi tar del av hanteras konfidentiellt. Personuppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Uppgifterna sparas som huvudregel i ett års tid efter att kundrelationen upphört om vi inte enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna längre.

Som klient har ni bl.a. rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar, hur länge vi kommer spara uppgiften och den rättsliga grunden för att vi efterfrågar uppgiften. Ni har även rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er. Vi är skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vill du veta mer om hur vi hanterar era personuppgifter så tveka inte att ta kontakt med oss på info@axi.se

Axi Property Tax