ÖVRIG RÅDGIVNING

SKATT OCH STATSSTÖD

Frågan om fastighetsskatten i vissa fall kan utgöra ett statsstöd har diskuterats i stor omfattning den senaste tiden.

Vårt team har framgångsrikt drivit pilotfall i frågan och har mycket god erfarenhet av att agera ombud vid statsstödsfrågor relaterade till fastighetsskatt.

STÄMPELSKATTEFRÅGOR

Stämpelskatten är i många fall kopplat till taxeringsvärdet för fastigheten. Stämpelskattens storlek kan därför i vissa fall omprövas när en fastighets taxeringsvärde sänks.

AXI Property Tax har erfarenhet av utredningar kopplade till stämpelskattrelaterade frågor. Till exempel då ett köp utgör transportköp och stämpelskatt kan undvikas, vilka regler som gäller vid reglering, fastighetsbyte och vid klyvning med mera.

TOMTRÄTTSAVGÄLDER

Tomträttsavgälder är en stor kostnadspost för fastighetsägarna och ofta fastställs dessa på oklara grunder. Flera av tomträttsavtalen i Stockholmsområdet är föremål för omförhandling, vad gäller avgäldens storlek.

Vi har hjälpt flera fastighetsägare vid tomträttsförhandlingar med stat och kommun. En anledning till vår framgång vid dessa förhandlingar är kopplingen mellan tomträttsavgäldens storlek och taxeringsvärdena. Genom att ha god kännedom om vilka förhållanden på en fastighet som ska påverka ett taxeringsvärde har vi även god förståelse för vilka förhållanden som ska påverka avgäldens storlek.

SKATTEREVISION

Vi hjälper företag som är föremål för skatterevision, bland annat genom att agera länk mellan Skatteverket och den skattskyldiga.

Axi Property Tax