Presumtionen ska fortsatt vara att biståndsbedömt boende utgör vård

Kammarrätten i Stockholm har i mål 5253-19 prövat om en byggnad med servicebostäder ska anses utgöra vårdbyggnad. Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att byggnaderna utgjorde vårdbyggnader men Skatteverket överklagade domen. Gällande praxis styrker att byggnader som inrymmer denna typ av serviceboenden ska anses utgöra vårdbyggnader men Skatteverket överklagade domen eftersom de anser att gällande praxis bör ändras. Det ansåg dock inte Kammarrätten i Stockholm som inte ändrade förvaltningsrättens dom. Kammarrätten underströk dessutom att för en byggnad som till övervägande del används för särskilda boendeformer där plats fördelas genom biståndsbeslut måste presumtionen vara att byggnaden till övervägande del används för åldringsvård eller som hem åt personer som behöver institutionell vård eller tillsyn, vilket innebär att byggnaderna ska utgöra skattefria specialbyggnader.

Axi Property Tax