SKATTEPROCESSER

DET FINNS GODA MÖJLIGHETER ATT KORRIGERA HISTORISKT FELAKTIGA SKATTEBESLUT

Det är inte ovanligt att en skattefråga leder till en rättsprocess, antingen på Skatteverksnivå eller i domstol. En process omfattar materiella frågeställningar men även frågor av strategisk karaktär.

AXI Property Tax erbjuder processrådgivning avseende alla delar av en skatteprocess. Vi biträder klienter vid kommunikation med Skatteverket men tar även uppdrag av större omfattning, där vi till exempel agerar ombud och ombesörjer hela processen. Historiskt har vårt team även, med framgång, genomfört ett stort antal muntliga förhandlingar. Vi har många års erfarenhet av att rådge klienter i processtrategi.

Vi har omfattande erfarenhet av skatteprocess i samtliga instanser.

OMPRÖVNING

Ett beslut från Skatteverket kan omprövas fem år bakåt i tiden. Vid bifall får då den skattskyldige tillbaka den felaktigt betalda skatten. Omprövning sker på Skatteverksnivå och ärendet går inte vidare till domstol. Vid avslag i ett omprövningsärende finns dock möjligheten att istället överklaga beslutet.

Fördelen med en omprövning är att det är mer tidseffektivt än en överklagandeprocess. Nackdelen är att det är Skatteverket, som redan tidigare fattat ett beslut i frågan, och inte en extern domstol som fattar beslut i ärendet.

ÖVERKLAGANDE

Ett alternativ till omprövning är överklagande. Beslutet prövas då av förvaltningsrätten. Vid överklagande får dock Skatteverket en möjlighet att korrigera beslutet genom ett omprövningsbeslut. Om detta omprövningsbeslut inte innebär en ändring av det överklagade beslutet går ärendet vidare till domstolen.

Vid förlust i förvaltningsrätten kan ärendet överklagas till kammarrätten. Vid förlust i kammarrätten finns möjligheter till prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Möjligheterna att få prövningstillstånd är dock mycket begränsade.

MUNTLIG FÖRHANDLING

Skatteprocesser sker genom skriftlig kommunikation. Båda parter kan dock väcka frågan om muntlig förhandling och detta ska då ske, så länge det inte är obehövligt för målet.

Vår erfarenhet är att muntliga förhandlingar gynnar målen i stor utsträckning, detta eftersom de relevanta omständigheterna tydliggörs för rätten.
Vårt team har stor erfarenhet av muntlig förhandlingar och åtar oss gärna dessa uppdrag.

Axi Property Tax