Vad är stämpelskatt?

Det finns två olika typer av stämpelskatt som du behöver ta hänsyn till. Den ena ska betalas för att få lagfart för fastigheten. Den andra stämpelskatten betalas när du tar ut en inteckning i en fastighet. Stämpelskattens storlek styrs av köpeskillingen, eller i vissa fall taxeringsvärdet, samt om köparen är privatperson eller juridisk person.

Varför betalar man stämpelskatt?

Stämpelskatten är en statlig form av omsättningsskatt – den indirekta skatt som utgår vid försäljning av varor eller tjänster. Expeditionsavgiften som tas ut tillsammans med stämpelskatten är till för att täcka Lantmäteriets kostnad för handläggningen av ärendet.

När betalas stämpelskatten?

Som huvudregel ska stämpelskatten betalas när du har förvärvat av fastighet eller tomträtt genom exempelvis ett köp eller byte. Om du har fått fastigheten som gåva behöver du i de flesta fall inte betala någon stämpelskatt. För bostadsrätter utgår ingen stämpelskatt eftersom en bostadsrätt alltid ägs av bostadsrättsföreningen. Stämpelskatt ska även betalas när du tar ut en inteckning i en fastighet.

Stämpelskatt vid gåva, arv och bodelning

Om du har förvärvat fastigheten genom arv eller bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, utan enbart expeditionsavgiften. Om det är en gåva kan du bli tvungen att betala stämpelskatt i de fall du övertar lån eller delvis betalar för gåvan. Om vederlaget för gåvan är mindre än 85 procent av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas behöver ingen stämpelskatt betalas. Då betalas bara den fasta expeditionsavgiften.

Beräkna stämpelskatten

Kostnaden vid ansökan om lagfart består av två delar. Den ena delen är en fast expeditionsavgift och den andra består av stämpelskatt. Stämpelskatten är 1,5 procent av köpeskillingen för fysiska personer (privatpersoner) och 4,25 procent för juridiska personer (t.ex. företag). Om taxeringsvärdet för samma år är högre än köpeskillingen ska dock taxeringsvärdet användas vid beräkningen. Hur mycket du ska betala beror alltså på hur dyr fastigheten är.

Vid inteckning i fastighet betalas en fast expeditionsavgift samt en stämpelskatt på 2 procent av det intecknade beloppet.

Hur bokförs stämpelskatt?

Stämpelskatt som tas ut vid ansökan om lagfart ska läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten och bokföras på samma konto som för fastigheten. Stämpelskatt som tas ut i samband med inteckningar i fastigheter ska bokföras på ett kostnadskonto.

Axi Property Tax