Vad är ett fåmansbolag?

Det finns speciella regler för företag med endast några få ägare, så kallade fåmansbolag (även kallade fåmansföretag). Det finns två sätt att bedöma om ett aktiebolag räknas som ett fåmansbolag. Det ena utgår från antalet ägare i företaget (huvudregeln) medan den andra är oberoende av antalet delägare (specialregeln).

Huvudregeln

Enligt huvudregeln är definitionen av ett fåmansföretag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur många personer som äger del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses som en person.

fåmansbolag - närståendekretsen

I den s.k. närståendekretsen ingår följande personer:

  • Far- och morföräldrar
  • Föräldrar
  • Make
  • Barn och barns make
  • Syskon, syskons make och barn.

Med barn avses även styvbarn och fosterbarn och med makar jämställs personer som ingått registrerat partnerskap.

Vidare jämställs med makar även de som är sammanboende och som har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Eftersom en krets av närstående räknas som en person kan den faktiska ägarkretsen i ett fåmansföretag i verkligheten vara mycket stor.

Specialregeln

Med fåmansföretag avses även, enligt specialregeln, företag där näringsverksamheten är uppdelad på olika verksamheter som är oberoende av varandra.

Det krävs då att en person genom sitt aktieinnehav, avtal eller på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över dess resultat.

Värt att nämna är att även utländska juridiska personer som är jämförliga med svenska aktiebolag kan vara fåmansföretag.

Hur beskattas utdelning i fåmansbolag?

Till största del handlar reglerna om hur en utdelning eller en kapitalvinst man gör om man säljer aktier i sitt fåmansbolag, ska beskattas. En del av beskattningen ska eventuellt ske som om det vore lön. Inkomsten ska då fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Syftet med reglerna om utdelning och kapitalvinst vid försäljning av aktier i fåmansbolag är att förhindra att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster vid beskattningen. Dessa särskilda regler kallas ibland för 3:12-reglerna.

3:12-reglerna

När du är aktiv och arbetar i ett företag som du äger aktier i gäller i normalfallet särskilda skatteregler för den utdelning du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna anses vara gynnsamma eftersom de lämnar utrymme för beskattning ner till 20%, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg. Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag, dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad.

Gränsbeloppet

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Endast utdelning under gränsbeloppet beskattas till 20 %. Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet på: förenklingsregeln och huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2018 – 169 125 kr (2,75 IBB)
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2019 – 171 875 kr (2,75 IBB)
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2020 – 177 100 kr (2,75 IBB)

Huvudregeln

Huvudregeln är baserad på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Det innebär att den kan ge ett högre gränsbelopp för större aktiebolag. Enligt huvudregeln är gränsbeloppet 50% av företagets totala lönepost plus den berörda ägarens omkostnadsbelopp gånger 9,27%.

Omkostnadsbeloppet är din anskaffningsutgift för aktierna i bolaget. Du får alltså ta din anskaffningsutgift, multiplicera den med 9,27% och lägga till det beloppet till löneunderlaget när du beräknar det totala gränsbeloppet enligt huvudregeln.

Det finns några förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska få använda dig av huvudregeln. Till att börja med måste du äga minst 4 % av bolagets aktier. Dessutom måste du eller någon närstående ha tagit ut vanlig lön i företaget som motsvarar det lägsta av:

  • 6 gånger inkomstbasbeloppet inklusive 5% av samtliga kontanta löner i företaget och dotterbolag
  • 9,6 gånger årets inkomstbasbeloppet

Vad händer om jag beslutar om större utdelning än gränsbeloppet?

Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Om du tar ut utdelning över gränsbeloppet beskattas den överskjutande delen som lön, i inkomstslaget tjänst. Det finns dock en skillnad mot vanlig lön och det är att utdelningen inte är pensionsgrundande. Storleken på skatten beror på hur mycket lön du tagit under året. Utdelning över takbeloppet 90 IBB beskattas som kapital, dvs. med skattesatsen 30 %.

Utnyttjar du inte maximalt gränsbelopp under ett år får du spara utdelningsutrymmet till nästa år. På det sparade utdelningsbeloppet får du dessutom lägga på en räntesats baserad på statslåneräntan + tre procentenheter.

Axi Property Tax