Värdeår – Vad är det för något?

Värdeår är en värdefaktor som påverkar storleken på ett taxeringsvärde. Värdeåret skall spegla en byggnads sannolika återstående livslängd. Värdeåret kan förändras med hänsyn till större om- och tillbyggnader samt tidpunkten för dessa. Värdeåret är en viktig faktor när fastighetens taxeringsvärde ska fastställas och ju senare värdeår som fastställs för en byggnad, ju högre taxeringsvärde fastställs. Det är Skatteverket som beslutar om en byggnads värdeår och värdeåret framgår i regel av det beslut om fastighetstaxering som du får från Skatteverket.

Hur räknar man ut byggnadens värdeår?


Värdeåret utgörs i normala fall av det år byggnaden färdigställdes, dvs. tidpunkten för ursprungligt uppförande förutsatt att inte om- eller tillbyggnader skett. En byggnad anses färdigställd när den togs eller kunde tagits i bruk. När en fastighet har genomgått om- eller tillbyggnad ska en ny bedömning av värdeåret göras. Vad som sagts om om- eller tillbyggnad bör enligt Skatteverkets allmänna råd gälla även för åtgärder som förlänger byggnadens livslängd. Sådana åtgärder kan vara exempelvis omläggning av tak, fasadrenovering, stambyte eller installation av hiss.

Flera värderingsenheter


För en och samma taxeringsenhet kan det finnas flera värderingsenheter. Värderingsenheterna kan ha olika värdeår och ska värderas var för sig. Har samtliga byggnader uppförts vid en och samma tidpunkt kan samtliga byggnader taxeras med samma värdeår. De sammanlagda riktvärdena för samtliga värderingsenheter inom en taxeringsenhet utgör taxeringsenhetens totala taxeringsvärde, förutsatt att inte en justering för säregna förhållanden ska göras.

Om fastigheten bebyggdes före 1929


Det tidigaste nybyggnadsår som ska användas är dock 1929. Det innebär att det årtalet kommer att användas som värdeår även om byggnaden uppförts innan 1929.

Axi Property Tax